Regulamin rekrutacji do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Śmignie

Podstawa prawna: ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59), oraz art.204 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60),

I. Tok postępowania rekrutacyjnego.

§ 1

1. Przebieg rekrutacji dzieci do oddziału przedszkolnego obejmuje;
1) ogłoszenie rekrutacji dzieci do oddziału przedszkolnego na nowy rok szkolny;
2) przyjmowanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego i wniosków o przyjęcie do oddziału przedszkolnego;
3) ogłoszenie wyników rekrutacji do oddziału przedszkolnego na nowy rok szkolny.
2. Oddział przedszkolny przeprowadza rekrutację w oparciu o zasadę pełnej dostępności.

II. Zasady postępowania rekrutacyjnego.

§ 2

1. Do oddziału przedszkolnego przyjmowane są dzieci w wieku od 3 do 6 lat zamieszkałe na terenie Gminy Lisia Góra.
2. Dzieci aktualnie korzystające z usług oddziału przedszkolnego nie biorą udziału w rekrutacji. Dzieci te kontynuują pobyt w przedszkolu na dany rok szkolny na podstawie złożonej przez rodzica / prawnego opiekuna deklaracji o kontynuowaniu edukacji dziecka.
3. Wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego może być składany maksymalnie do 3 placówek przedszkolnych na terenie Gminy Lisia Góra.
4. Dziecko w wieku 6 lat jest zobowiązane do odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym przy szkole podstawowej.
5. Do oddziału przedszkolnego przyjmowane są dzieci spoza gminy tylko w przypadku posiadanych wolnych miejsc po zakończonym II etapie rekrutacji .

§ 3

1. Podstawowa rekrutacja dzieci do oddziału przedszkolnego odbywa się raz w roku w terminie ustalonym przez organ prowadzący.
2. Przyjęcie do oddziału przedszkolnego odbywa się na podstawie złożonych przez rodziców/ prawnych opiekunów dziecka wypełnionych wniosków.
3. Dopuszcza się możliwość przyjmowania dzieci do oddziału przedszkolnego w ciągu roku szkolnego jeżeli placówka dysponuje wolnymi miejscami.
4. Szczegółowy harmonogram naboru do przedszkola na dany rok szkolny stanowi (załącznik nr 1 )do niniejszego regulaminu.

§ 4

1. W przypadku zgłoszenia większej liczby dzieci niż limit posiadanych miejsc, stosuje się szczegółowe kryteria przyjęć dzieci. W kryteriach tych uwzględniane jest;
Kryteria obowiązujące na I etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziału przedszkolnego . (art. 131 ust.2 ustawy Prawo oświatowe)
1)wielodzietność rodziny kandydata*;
2)niepełnosprawność kandydata ;
3)niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata ;
4)niepełnosprawność obojga rodziców kandydata ;
5)niepełnosprawność rodzeństwa kandydata ;
6)samotne wychowywanie kandydata w rodzinie** ;
7)objęcie kandydata pieczą zastępczą .
*Pod pojęciem wielodzietność rodziny rozumie się rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci.
**Pod pojęciem „ samotne wychowanie dziecka w rodzinie” rozumie się wychowanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji rzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z rodzicem.
Kryteria główne – ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59),
2.W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po jego zakończeniu szkoła/oddział przedszkolny nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie brane są pod uwagę kryteria ustalone przez organ prowadzący stowarzyszenie „PRZYJAZNA SZKOŁA”.
Kryteria dodatkowe – II etap rekrutacji Kryteria dodatkowe naboru obowiązujące na drugim etapie naboru.
(art. 131 ust.4 i 6 ustawy Prawo oświatowe)
1)rodzeństwo dziecka – kandydata kontynuuje edukację w Szkole Podstawowej w Śmignie – 5pkt;
2)oboje rodzice kandydata pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą lub oboje studiują (uczą się) w systemie stacjonarnym bądź jeden z rodziców pracuje, a drugi studiuje (uczy się ) w systemie stacjonarnym – 5 pkt;
3)dziecko, którego tylko jedno z dwojga rodziców (prawnych opiekunów) pracuje, wykonuje pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczy się w trybie dziennym, prowadzi gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą– 3 pkt;
4)dziecko wychowuje się w rodzinie o wyjątkowo trudnej sytuacji rodzinnej i jest objęte pomocą socjalna – 3 pkt;
5)dziecko – kandydat do oddziału przedszkolnego – będzie kontynuowało edukację w Szkole Podstawowej w Śmignie – 3 pkt;
6)kandydat do przedszkola zamieszkuje w obwodzie Szkoły Podstawowej w Śmignie – 3 pkt.
3.W przypadku uzyskania przez grupę kandydatów równorzędnych wyników, na drugim etapie postępowania, komisja rekrutacyjna, ustalając kolejność kwalifikacji, bierze pod uwagę miejsce szkoła/oddział przedszkolny na liście preferencji kandydata ( w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych).
4.Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia.
5.Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, którzy złożyli deklarację o kontynuacji oraz rodzice/ prawni opiekunowie dzieci zakwalifikowanych na wolne miejsca są zobowiązani do potwierdzenia woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia o uczęszczaniu dziecka.
6.Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które nie zostały przyjęte mogą:
1)wystąpić do dyrektora szkoły w terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów nieprzyjętych z wnioskiem o uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata do oddziału przedszkolnego;
2)uzasadnienie powyższe sporządza się w terminie 5 dni od dnia złożenia wniosku przez rodzica/prawnego opiekuna;
3)rodzic kandydata może wnieść do dyrektora odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia;
4)dyrektor rozpatruje odwołanie w terminie 7 dni od otrzymania odwołania;
5)na rozstrzygniecie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego.

III. Dokumenty dotyczące rekrutacji.

§ 5

1. Dokumenty składane przez rodziców do oddziału przedszkolnego to:
1) wniosek lub zgłoszenie o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego (załącznik nr 2 );
2) deklaracja kontynuacji edukacji dziecka w oddziale przedszkolnym ( załącznik nr 3 ) ;
3)dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydatów kryteriów, odpowiednio: a)oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata ( załącznik nr 4 ),
b)orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, c)orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności, prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu ,
d) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,
e) dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r.,
f)oświadczenie o zatrudnieniu ( załącznik nr 5 ),
g)pisemne potwierdzenie woli korzystania dziecka z usług oddziału przedszkolnego ( załącznik nr 6 ).

§ 6

1. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora.
2. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:
1)sprawdzenie dokumentów pod względem formalnym i rzeczowym, ze szczególnym zwróceniem uwagi na datę urodzenie dziecka. PESEL, miejsce zamieszkania dziecka, pracę rodziców, telefony kontaktowe, czytelność zapisów we wniosku;
2)ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych o której mowa w art. 158 ust. 1;
3) sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.
3. W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez dziecko, po zakończonym drugim etapie rekrutacji, o przyjęciu decyduje data złożenia wniosku .

§ 7

4. Wynikami przeprowadzonej rekrutacji są:
1) lista kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych podana się do publicznej wiadomości, zawierającej imiona i nazwiska kandydatów oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata do oddziału przedszkolnego;
2) lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych lub informację o liczbie wolnych miejsc;
3) listy, o których mowa w pkt. 1 i 2, podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie oddziału przedszkolnego. Listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.

IV. Zadania dyrektora.

§ 8

1. Wykonanie czynności przygotowawczych do rozpoczęcia rekrutacji:
1) wywieszenie ogłoszenia o terminie rekrutacji;
2) podanie do publicznej wiadomości regulaminu rekrutacji;
3)wydawanie i przyjmowanie deklaracji i wniosków o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego;
4) powołanie komisji rekrutacyjnej.

V. Przepisy końcowe.

§ 9

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.
2. Regulamin zostanie podany do wiadomości rodziców poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej Szkoły Podstawowej w Śmignie oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w oddziale przedszkolnym.

Śmigno, 31.01.2020 r.