Konstytucja 3 maja -1791 r.

wpis w: aktualne | 0
image_pdfimage_print

Pierwsza w Europie i druga na świecie – Konstytucja 3 Maja z 1791 roku była próbą unowocześnienia ustroju Polski i ratowania jej suwerenności. Choć obowiązywała w sumie przez 14 miesięcy, do dzisiaj jest jednym z fundamentów polskiej tradycji republikańskiej i powodem do dumy dla Polaków. Z okazji 230 rocznicy uczniowie kl. VII przygotowali krótką prezentację. Konstytucja-3-Maja.mp4

Rekrutacja

wpis w: aktualne | 0
image_pdfimage_print

Szanowni Rodzice.

Ustala się harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Śmignie na rok szkolny 2021/2022 oraz  harmonogram w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym, a także terminy składania dokumentów do klasy pierwszej  Szkoły Podstawowej w Śmignie, na rok szkolny 2021/2022. Informacja i druki do pobrania w zakładce Rekrutacja do szkoły i Rekrutacja do oddziału przedszkolnego.

Informacja dla uczniów klas ósmych-rekrutacja

wpis w: aktualne | 0
image_pdfimage_print
Uprzejmie informuję, że Minister Edukacji i Nauki ogłosił terminy postępowania rekrutacyjnego i składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022.

Ustalony przez ministra harmonogram postępowania rekrutacyjnego do szkół dla młodzieży dostosowany jest do zmienionego harmonogramu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne.

Harmonogram dostępny jest na stronie internetowej MEiN 

 

Z wyrazami szacunku

Anna Ostrowska
Zastępca Dyrektora
Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji i Nauki

Informacja dla Rodziców i Uczniów klasy VIII

wpis w: aktualne | 0
image_pdfimage_print

Wyniki konsultacji  wymagań egzaminacyjnych zespoły merytoryczne wprowadziły  zmiany w wymaganiach egzaminacyjnych. Wśród najważniejszych zmian można wymienić:

Egzamin ósmoklasisty w 2021 r.

Język polski

 • Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej, w tym skróconą listę lektur obowiązkowych.
 • Czas trwania: 120 minut.
 • Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 45 punktów (5 pkt mniej niż w latach ubiegłych), w tym:
  część 1: czytanie ze zrozumieniem, argumentowanie, znajomość i rozumienie utworów literackich, interpretacja tekstów kultury, znajomość zasad i posługiwanie się poprawną polszczyzną – 25 pkt (ok. 20 zadań opartych na dwóch tekstach; ok. 50 proc. zadań otwartych),
  część 2: wypracowanie – 20 pkt.
 • Temat wypracowania do wyboru spośród dwóch: rozprawka albo opowiadanie.
 • W wypracowaniu uczeń może odnieść się do dowolnej lektury obowiązkowej spełniającej warunki tematu.

Matematyka

 • Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej (np. bez zadań dotyczących dowodów geometrycznych, ograniczone wymagania dotyczące działań na pierwiastkach, stereometrii).
 • Czas trwania: 100 minut.
 • Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 25 punktów (5 pkt mniej niż w latach ubiegłych), w tym: 15 pkt – zadania zamknięte, 10 pkt – zadania otwarte.
 • Liczba zadań otwartych: 4 (w latach 2019–2020: 6).

Język obcy nowożytny

 • Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej oraz ograniczony zakres środków gramatycznych.
 • Oczekiwany średni poziom biegłości językowej, w tym zakresu środków językowych w wypowiedziach pisemnych (w skali ESOKJ) – A2.
 • Czas trwania: 90 minut.
 • Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 55 punktów (5 pkt mniej niż w latach ubiegłych), w tym: 34 pkt – zadania zamknięte, 21 pkt – zadania otwarte.
 • Mniejsza liczba zadań otwartych sprawdzających umiejętność rozumienia ze słuchu, umiejętność reagowania i znajomość środków językowych oraz zadań zamkniętych sprawdzających rozumienie tekstów pisanych i znajomość środków językowych

Poniżej linki do najważniejszych dokumentów znajdujących się na stronie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie:

http://www.oke.krakow.pl/inf/staticpages/index.php?page=20201229093111545

https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Informatory/Informator_P1_polski.pdf

https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Informatory/aneks/Aneks_2021_j%C4%99zyk%20polski_E8_standardowy.pdf

https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Informatory/Informator_P1_matematyka.pdf

https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Informatory/aneks/Aneks_2021_matematyka_E8_standardowy.pdf

https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Informatory/Informator_P1_angielski.pdf

https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Informatory/aneks/Aneks_P1_angielski.pdf

Powrót uczniów klas I-III do szkół

wpis w: aktualne | 0
image_pdfimage_print

Nauka w klasach I-III szkół podstawowych.

Wytyczne do nauki stacjonarnej w ścisłym reżimie sanitarnym, w dużej mierze opierają się na zapisach znanych już np. z września 2020 r. Znajdują się w nich rekomendacje dotyczące zasad organizacji zajęć, higieny, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń oraz powierzchni. Opracowane zasady mają na celu przede wszystkim zwiększenie bezpieczeństwa. Zachęcamy do zapoznania się z wytycznymi opracowanymi przez MEiN, MZ i GIS dla szkół.

file:///C:/Users/Dariusz/Downloads/Wytyczne_MEiN,_MZ_i_GIS_dla_klas_I-III_szk%C3%B3%C5%82_podstawowych%20(1).pdf

Gdy nadejdzie dzień Wigilii

wpis w: aktualne | 0
image_pdfimage_print

„Aby Święta Bożego Narodzenia

były Bliskością i Spokojem,

by ukoić niepokój

i dać pewność w czasach niepewności,

a Nowy Rok-Dobrym Czasem.”

Życzenia dla wszystkich mieszkańców Śmigna

składa Społeczność Szkoły Podstawowej w Śmignie.

Zebranie Rodziców

wpis w: aktualne | 0
image_pdfimage_print

Zapraszamy Rodziców na zebranie, które odbędzie się 16 września o godz.16.30. W związku z funkcjonowaniem szkoły w czasie epidemii, zebrania odbędą się wyłącznie z wychowawcami w klasach.