Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lisiej Górze

INFORMACJA DOTYCZĄCA SKŁADANIA WNIOSKÓW O OBJĘCIE DOŻYWIANIEM NA NOWY 2017 ROK

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lisiej Górze informuje, iż realizuje rządowy program „ Program państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

Od miesiąca grudnia 2016 r. pracownicy socjalni, rozpoczęli przyjmowanie wniosków, o objęcie dożywianiem dzieci w przedszkolu i szkole na nowy 2017 rok.

 

Pomoc w formie dożywiania dzieci w przedszkolu i szkole (do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej), przysługuje rodzinom, w których dochód netto w rodzinie nie przekracza 150% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie tj. 771,00 zł na osobę przy jednoczesnym wystąpieniu powodów udzielenia pomocy społecznej wymienionych w art.7 ust.2–15 ustawy o pomocy społecznej (m.in. bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała choroba itp.).

Osoby spełniające kryteria i zainteresowane zgłoszeniem dzieci do dożywiania prosimy o niezwłoczne zgłaszanie się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lisiej Górze, pok. 12 a, w godzinach pracy Ośrodka celem pobrania i złożenia stosownych druków.

Istnieje możliwość pobrania druków ze strony internetowej- informacja poniżej.

Wniosek o dożywianie >>>>>>>>>>[download id=”2785″]

Oświadczenie o stanie majątkowym >>>>>>>>>>>>>>>>>>[download id=”2788″]

Oświadczenie o nieuzyskiwaniu jednorazowego dochodu>>>>>>>>>>>>>>>>>>[download id=”2790″]

Oświadczenie strony pod odpowiedzialnością karną >>>>>>>>>>>>>>>>[download id=”2792″]

Osoby składające wniosek winny przedłożyć komplet dokumentów potwierdzających dochody rodziny:

  • zaświadczenie lub oświadczenie o dochodach za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku;
  • zaświadczenie lub oświadczenie o osiąganych dochodach z prowadzonej działalności gospodarczej
  • decyzja oraz odcinek renty lub emerytury za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku;
  • decyzja o przyznaniu zasiłku rodzinnego, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, dodatku mieszkaniowego, świadczenia rodzicielskiego, zasiłku pielęgnacyjnego;
  • nakaz płatniczy za 2016 r. od osób będących posiadaczami gruntów;
  • dowód opłacania składki na ubezpieczenie społeczne rolników za IV kwartał 2016 r.
  • inne dokumenty potwierdzające dochody rodziny.