Deklaracja dostępności

Wstęp deklaracji

Szkoła Podstawowa w Śmignie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony www.szkolawsmignie.pl zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony www.szkolawsmignie.pl

Dane teleadresowe jednostki:

Szkoła Podstawowa w Śmignie

Śmigno 31

33-140 Lisia Góra

NIP: 9930651676

Data publikacji strony internetowej: x

Data ostatniej istotnej aktualizacji: x

Strona www.szkolawsmignie.pl jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.


Ułatwienia na stronie www.szkolawsmignie.pl

Strona www.szkolawsmignie.pl posiada następujące ułatwienia:

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 2020-10-22

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika Szkoły Podstawowej w Śmignie

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Dariusz Kozaczka

e-mail:  spsmigno@wp.pl
Telefon:  14 67 84 405

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Częściowo zgodna