Zdalne nauczanie

Informacja o sposobie i trybie realizacji zadań SP w Śmignie w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania.
Od 25.03.2020 r. zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość będą realizowane w szczególności z wykorzystaniem:
1) Materiałów i funkcjonalności Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania pod adresem www.epodreczniki.pl;
2)Materiałów dostępnych na stronach internetowych urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, stronach internetowych jednostek podległych temu ministrowi lub przez niego nadzorowanych, w tym na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych;
3)Materiałów prezentowanych w programach publicznej telewizji i radiofonii;
4)Innych niż wymienione w pkt.1-3 materiałów wskazanych przez nauczyciela”.
Wychowawcy przekażą loginy i hasła do platformy. Proszę również o cierpliwość podczas logowań w związku z obciążeniem serwerów.
Szczegóły kształcenia na odległość  –   [download id=”7242″]